Statutes

STADGAR FÖR NORDISK FÖRENING FÖR MEDICINSK RADIOLOGI
(NORDIC SOCIETY OF MEDICAL RADIOLOGY)

§ 1

”Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi” utgör en sammanslutning av föreningarna för medicinsk radiologi i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

The Nordic Society for Medical Radiology is a federation of societies of Medical Radiology in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

§ 2

Föreningens ändamål är att verka för den medicinska radiologiens utveckling. Föreningen skall mottaga och förvalta de medel, som ställas till dess förfogande för detta ändamål. För att förverkliga sitt syfte skall föreningen anordna möten för meddelande av vetenskapliga rön och för andra aktiviteter, som kan befordra radiologiens utveckling.

The purpose of this society is to promote the development of medical radiology. The society shall receive and administer the funds placed at its disposal for this purpose. In order to achieve its purpose, the association should therefore arrance meetings for the communication of scientific information and for other activities, which can promote the development of modern radiology.

§ 3

Föreningen består av medlemmar och hedersmedlemmar.

The society consists of members and honorary members.

§ 4

Medlem av ”Nordisk Förening för Medicinsk Radiologi” (= NFfMR) är varje medlem av föreningarna för medicinsk radiologi i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Member of the Nordic Society of Medical Radiology (NSMR) is each member of the societies of medical radiology in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
§ 5

Till hedersledamöter kan väljas personer inom de till föreningen anslutna länderna, vilka föreningen önskar ge sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom radiologien. Förslag skall insändas till generalsekreteraren senast fyra veckor före föreningens årsmöte.

As honorary members may be elected individuals from the connected countries, and which NSMR would like to give recognition for outstanding merits in radiology. Proposals for honorary membership must be sent to the Secretary-general no later than four weeks before the annual conference.
§ 6

Föreningens styrelse skall bestå av:

 • a. en ordförande – tillika president för nästa kongress och utsedd för en tid till utgangen av det år, då nästa möte skall hållas.
 • b. en generalsekreterare och en skattmästare utsedda för fyra arbetsår. – General-sekreterare och skattmästare kan omväljas.
 • c. elva ledamöter, varav tre från värdlandet for nästa kongress samt två från vart och ett av de övriga landen. – Suppleanter utses för var och en av dessa ledamöter - att vid förfall för ordinarie ledamot deltaga i styrelsens sammanträden. Såväl ledamöterna som deras suppleanter väljas för en tid till utgången av det år, då nästa kongress hålles. Valet av ledamöter och suppleanter sker på förslag av vederbörande nationella föreningar.

The societys board of directors shall consist of:

 • a. President - who is also president of the next Nordic Congress and appoin wted so for a period until the end of the year of the next Nordic Congress.

 • b. Secretary-general and Treasurer appointed for four working years. - Both the Secretary-general and the Treasurer may be reelected.

 • c. eleven Members, three from the country hosting next Nordic Congress and two from each of the other countries. - Deputy members are appointed for each of these members - for participation in board meetings replacing ordinary members in case of excuse. Both members and their deputies are elected for a period until the end of the year of the next Nordic Congress. The election of members and deputy members takes place on the proposal of the national societies.
§ 7

Styrelsen handhar i enlighet med dessa stadgar föreningens angelägenheter och förvaltar dess tillgångar, förbereder ärenden, som skall föreläggas föreningen samt för föreningens talan infor myndigheter av olika slag.
Styrelsen avger till föreningen förslag till val av hedersmedlemmar och sådant forslag skall vara grundat pa 2/3 majoritet för att kunna föreläggas föreningen.

The Board handles, in accordance with these statutes, the affairs of the society and manages its assets, preparing dossiers to be submitted to the society and represents the society before authorities of various kinds. The board proposes candidates for the election of honorary members, and such a proposal shall be based on the 2/3 majority to be submitted to the society members.

§ 8

Styrelsen håller ordinarie sammanträden dagen före den dag de vetenskapliga förhandlingarna taga sin början och på den ort, där mötet skall hållas. Tid och plats bestämmes av ordföranden.
Extra styrelsesammanträden äger rum då ordföranden anser ärendena det fordra, ävensom när minst fyra av styrelsens övriga medlemmar skriftligen gjort anhållan därom. Kallelse till extra styrelsesammanträde, som ej hålles under pågående möte, utfärdas minst fyra veckor före sammanträdet.

The Board shall hold regular sessions on the day before the scientific negotiations begin and at the place where the meeting will be held. Time and place is determined by the President. Supplementary board meetings will take place when the President considers it necessary, as well as when at least four other members of the Board have made a written request for a supplematary board meeting. Notice of supplementary board meeting of the Board, should be issued at least four weeks before the meeting. 

§ 9

Styrelsen är beslutmässig, när minst sju (7) av dess medlemmar deltaga i beslutet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsens beslut kunna fattas per capsulam. For att sådant beslut skall vara giltigt fordras att minst 2/3 av styrelsens medlemmar biträda detsamma. – Protokollen över styrelsens sammanträden justeras av ordföranden. Avskrift av styrelsens protokoll skall tillsändas ordförandena i de anslutna föreningarna.

The Board form a quorum when at least seven (7) of its members participate in the decision. In event of a tie, the President has the casting vote. The Board's decision can be taken by correspondence. For such a decision to be valid it is requires that at least 2/3 of the Board members assist the decision. - The protocols of the board meetings should be adjusted by the President. A copy of the board protocols should be sent to the presidents of the affiliated societies.

§ 10

Ordföranden, generalsekreteraren och skattmästaren bilda styrelsens arbetsutskott.
Arbetsutskottet åligger: att bereda viktiga ärenden innan de föreläggas styrelsen, - att förbereda föreningens möten enligt av foreningen fastställd arbetsordning.

The President, Secretary-general and Treasurer form the Board working committee. The responsibility of this commitee is: to prepare the important items before they are submitted to the Board and to prepare the society meetings in accordance with rules established by the society.
§ 11

Föreningens namn tecknas på viktigare skrivelser och andra handlingar av såväl ordföranden som generalsekreteraren.

The societys name is signed on important letters and other documents by both the President and the Secretary-general.

§ 12

Ordföranden åligger: att representera foreningen och föra dess talan, - att tillse att föreningens verksamhet motsvarar dess uppgift, - att utlysa styrelsens sammanträden och föreningens extra sammanträden, - att leda förhandlingarna vid föreningens och styrelsens sammanträden.

The Presidents responsibility is: to represent the society and plead its cause, - to ensure that the societys activities commensurate with its task - to announce board meetings and extraordinary meetings of the association, - to lead the negotiations during society meetings and board meetings
§ 13

Generalsekreteraren åligger: att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden, - att ombesörja föreningens korrespondens och meddelanden angående föreningen, - att mellan styrelsens sammanträden ombesörja föreningens löpande ärenden, - att vid nästa styrelsemöte anmäla atgärder, som sålunda vidtagits,
- att förvara och diarieföra föreningens och styrelsens protokoll och korrespondens.

The Secretary-generals responsibility is: to make notes during the society meetings and board meetings - to attend to the correspondence and notifications of the society, - to provide the societys current business between board meetings, - to announce, at each board meeting, measures taken by the society, - to keep records of the society board protocols and correspondence.

§ 14

Skattmästaren åligger: att hava under sin vård föreningens värdehandlingar, kassor och verifikationer, - att handhava förvaltningen av föreningens medel i enlighet med styrelsens beslut, - att över föreningens inkomster och utgifter föra noggranna räkenskaper, - att mottaga medlemsavgifter samt att föra förteckning över dem som erlagt avgift, - att i behörig ordning verkstalla beslutade utbetalningar. - Skattmästaren äger vid uttagning från föreningens bankräkningar, vid utkvittering av vardeförsändelser och vid liknande tillfällen ensam teckna föreningens namn.

The treasurer is for: to have under their care association's valuable documents, cash and documents, - the hand-holder, management of the association's funds in accordance with the Board's decision - that the association's income and expenditure keep accurate accounts, - to receive membership fees and to keep records of those who paid the fee - the duly executed settle claims. - The treasurer takes the selection from the association's bank accounts, at utkvittering of valuable items and on similar occasions alone take out the association's name.
§ 15

Varje medlem av föreningen äger att hos styrelsen framställa förslag angående handhavandet av föreningens angelägenheter, - det åligger styrelsen att snarast taga dylika förslag under prövning. Sådant forslag, avsett att prövas vid nästkommande ordinarie föreningssammanträde skall - skriftligen avfattat - inlämnas till generalsekreteraren senast åtta (8) veckor före föreningsmötet.

Every member of the society may approach the Board with suggestions for the management of the affairs of the society, - it is for the Board to urgently take such proposals under consideration. Such a proposal, intended to be considered at the next regular society meeting should, in writing, be submitted to the Secretary-general no later than eight (8) weeks before the society meeting.
§ 16

Föreningens räkenskaper skola avslutas för kalenderår och före utgången av april månad tillhandahållas för revision enligt foreningens beslut.

The accounts of the society shall be terminated for each calendar year and provided for audit before the end of the month of April, in accordance with established decision.
§ 17

Till föreningens möte avger styrelsen berättelse over sin verksamhetsperiod, utredning av de ärenden, som skall avgöras av föreningen och framlägger revisionsberättelse.

At each society meeting the Board should report over its period of operation, the investigations of matters to be decided upon by the society and the Board should also present the annual audit report.

§ 18

Föreningen sammanträder till ordinarie möte varje eller vartannat år på tid och plats, som av föreningen bestämmes vid närmast föregående möte. Dock bör mötena hållas i juni månad, om inte särskilda hinder föreligga.
Extra sammanträde av föreningen kan aga rum om styrelsen finner ärendena det fordra. Kallelse till sådant möte utfärdas minst fyra veckor i förväg.

The society meets in ordinary session every or every other year at a time and place determined by the society at the previous meeting. The meetings should, however, be held in the month of June, unless there are special obstacles. Supplementary meetings of the syciety can take place if the Board finds this necessary. Notice to attend such meetings should be issued at least four weeks in advance.

§ 19

Vid föreningens sammanträden har varje medlem en röst. - Röst får icke överlatas, ej heller får medlem rösta genom fullmakt.
Alla val och omröstningar vid föreningens möten skola vara öppna, därest ej sluten omröstning begäres.
Vid omröstning gäller enkel pluralitet. Utfalla rösterna lika, gäller ordförandens mening, utom i fraga om val, da utgången bestämmes genom lottning.

At the society meetings each member has one vote. - Votes are not transferable, nor may a member vote by proxy. All elections and referendums, at the society meetings, shall be open, if a closed voting is not requested. At ballot voting a simple plurality is applied. if the number of votes are equal the President's opinion applies, except for elections, when outcome is determined by lot.

§ 20

Årsavgiften fastställes årligen vid föreningsmöte på förslag av styrelsen. Årsavgiften tillställes skattmästaren före utgången av mars månad. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

The annual fee is decided annually at the annual society meeting on a proposal by the Board. The annual fee is delivered to the Treasurer before the end of March. Honorary members are exempt from annual fees.

§ 21

Tvenne föreningssammanträden skall hållas vid varje möte, nämligen ett öppnings-sammanträde den första dagen och ett avslutningssammanträde sista dagen av varje möte. Vid föreningssammanträdena skola ärenden, som röra föreningens organisation, ledning och förvaltning behandlas och avgöras.

Two society sessions will be held at each society meeting, namely an opening session on the first day and a closing session, the last day of each meeting. At the sessions matters concerning the societys organization, management and administration should be prepared for consideration and decision.

§ 22

Vid öppningssammanträdet skola följande ärenden förekomma:

 • - Val av hederspresidenter och kongress-sekreterare från var och en av de anslutna radiologföreningarna for att biträda vid mötets vetenskapliga förhandlingar
 • - Styrelsens berättelse
 • - Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • - Ärenden som iövrigt förekomma enligt §§ 5, 7, 15 och 24
 • - Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

At each opening session the following matters should occur:

 • - Election of Honorary Presidents and Congress-secretary from each of the member societys to assist at the scientific meeting proceedings 
 • - The annual reprot from Board story
 • - The Audit report and the freedom from responsibility for the Board
 • - Items occurring under §§ 5, 7, 15 and 24 
 • - Election of one member to check the minutes along with the President and to adjust the current protocol.

§ 23

Vid avslutningssammanträde skall följande ärenden förekomma:

 • - Bestämmande av ort och tidpunkt for nästa möte
 • - Val av medlemmar i styrelsen enligt § 6
 • - Val av ordförande = president, generalsekreterare och skattmästare
 • - Val av revisorer
 • - Föreningsärenden enligt §§ 5, 7, 15 och 24
 • - Val av justeringsman att jämte presidenten justera dagens protokoll.

At each closing meeting, the following matters should occur:

 • - Determining the location and time of the next meeting
 • - Election of members of the Board accoriding to § 6 
 • - Election of President, Secretary-general and Treasurer
 • - Election of auditors
 • - Society items according to §§ 5, 7, 15 and 24 
 • - election of one member to check the minutes along with the President and to adjust the current protocol.

§ 24


Önskar medlem av föreningen väcka förslag om ändring av dessa stadgar, skall förslaget senast åtta (8) veckor före föreningssammanträde skriftligen tillställas styrelsen, som med eget yttrande skall tillställa de nationella föreningarna förslaget fyra veckor före den nordiska föreningens sammanträde. Efter det de nationella föreningarnas synpunkter inkommit, framlägger styrelsen definitivt förslag för beslut vid Nordisk Förenings sammanträde.
Av styrelsen väckt förslag till stadgeändring tillställes på motsvarande sätt som ovan klarlagts de nationella föreningarna fyra veckor före Nordisk Förenings sammanträde. Efter det de nationella föreningarnas synpunkter erhållits, framlägger styrelsen sitt definitiva förslag för beslut vid Nordisk Forenings sammanträde.
Beslut om stadgeändring fordrar bifal1 av minst 2/3 av de avgivna rösterna för att anses giltigt.

If a member wishes to bring a proposal for amendment of these statutes, the proposal should, no later than eight (8) weeks before the society meeting and in writing, be presented to to the Board. The Board should then, with its own opinion enclosed ,submit the proposal to the national societies four weeks before the Nordic Society meeting. After the comments have arrived from the national societies, the Board should submit a final proposal for decision at the Nordic Society meeting.
A proposal drafted by the Board regarding changes of the statutes should also be submitted to the national societies four weeks before the Nordic Society meeting. After the comments have arrived from the national societies, the Board should submit a final proposal for decision at the Nordic Society meeting. Decision regarding changes of the statutes requires approval from at least 2/3 of the votes to be considered valid.

§ 25


Upplösning av föreningen kan endast äga rum genom beslut av 3/4 av vid förenings-sammanträde närvarande medlemmar och måste för att erhålla giltighet bekräftas på särskilt för detta ändamål inom ett år utlyst möte, ävenledes med 3/4 majoritet. Vid detta senare möte skall i händelse av föreningens upplösning bestämmelse träffas om användning av föreningens förmögenhet och övriga tillgångar.

Dissolution of the society can only take place by decision of 3/4 of the members present at a society meeting, and need to obtain authenticated, likewise with 3/4 majority, in a special meeting summoned for this purpose within a year. At this special meeting, in the event of the societys dissolution, decisions should be made on the use of the property and other assets of the society.